top of page

אוגר סורי עם טפיל עור

אוגר סורי לבן זה הגיע למרפאת "כל חי" עקב תלונה של התקרחות מתמשכת. בבדיקה מיקרוסקופית שבוצעה, ניתן היה לראות טפילי עור רבים – דמודקס. לאחר טיפול רפואי מתאים חל שיפור במצבו של האוגר.


אוגר סורי עם התקרחות
אוגר סורי עם התקרחות

טפילי עור רבים בבדיקה מיקרוסקופית
טפילי עור רבים בבדיקה מיקרוסקופית

bottom of page